Nejcennějším pokladem Bílých Karpat jsou květnaté louky, na kterých je možné najít mnoho vzácných druhů rostlin, mezi nejznámější patří orchideje a lilie. V Bílých Karpatech roste přes 100 druhů chráněných cévnatých rostlin, jen orchidejí je kolem 40. Je to i oblast bohatá na živočichy, především bezobratlé.

Kromě toho mají Bílé Karpaty poměrně velký podíl přirozených listnatých lesů. V roce 1996 byla CHKO Bílé Karpaty zařazena do sítě biosférických rezervací UNESCO. Na své si přijdou milovníci houbaření, protože každoroční nadílka hub je opravdu bohatá, stejně jako úroda šípků a ostružin.

Sokolí kameň – malý vápencový útvar 696 m n. m. těsně za slovenskou hranicí, dostupný z české strany přes obec Vyškovec

Lokov 738 m n. m. – vrchol nad obcí Žítková

Ve Starém Hrozenkově i v okolí obcí Komňa a Bzová je i několik zajímavých lomů. Některé jsou zaplavené a většinou jde o lokality zajímavé a cenné z geologického nebo botanického či zoologického hlediska. V lomu Skalky ve Starém Hrozenkově je možné vidět například sloupcovou odlučnost čediče.

Přírodní rezervace Rasová – na silniční trase Uherský Brod – Starý Hrozenkov je autobusová zastávka Nový Dvůr, známá pod starším jménem Rasová. Asi po dvou stech metrech po hlavní silnici směrem na Starý Hrozenkov přijedete k vyústění lesní cesty přehrazené závorou. Vydáte-li se po ní, po několika metrech se před vámi otevře přírodní rezervace Rasová. Jež byla v roce 1991 vyhlášena přírodní památkou. Do konce padesátých let byl lom využíván k těžbě pískovce. Na některých místech lokality jsou proto vidět pražce, které ještě nestačila pohltit okolní příroda. Lokalita leží ve výšce 550m nad mořem. Základní horninu tvoří flyš – jedná se o soubor střídajících se vrstev pískovců a jílovců, které jsou usazeninami třetihorního moře. Po opuštění těžařskou společností začal lom pustnout a vytěžený prostor zaplavila podzemní voda. V nově vzniklém jezírku, které se dnes už podstatně rozšířilo, našlo svoje místo vodní rostlinstvo. Z fauny se zde objevují obojživelníci, které najdeme jen v nepoškozeném přírodním prostředí. Z mlokovitých to jsou některé druhy čolků (obecný a horský), z žab potom skokan hnědý, ropucha obecná, ropucha zelená, kuňka žlutobřichá. Rozmanitý je i výskyt vážek, kterých v Rasové žije asi 15 druhů. Pískovcové ploché desky skýtají přirozené prostředí pro ještěrku obecnou a ještěrku zelenou. Z hadů je tady zastoupena užovka obojková.

V blízkém i vzdálenějším okolí chaty se nachází spousta chráněných území. Přírodních památek a přírodních rezervací a národních přírodních památek a rezervací. Protože je okolí chráněnou krajinnou oblastí Bílé Karpaty má správa CHKO tato území dobře zmapována a popsána. Chcete-li si počíst více o místní přírodě, nabízíme odkaz na ucelený přehled o těchto oblastech na webu CHKO.